Annual report

JAARVERSLAG / ANNUAL REPORT – 2009 / 2010

Voorsittersverslag ACVV PE WES

Louis Dubb / Huis Genot Gemeenskapsprojekte

Welkom by hierdie Jaarlikse Algemene Vergadering.

Die Bestuurskomitee en personeel van ACV P E Wes het weereens die doelstellings van die ACVV suksesvol bedryf met spesifieke verwysing na die verskaffing van bekostigbare en doeltreffende behuisng vir 302 ouer persone by Louis Dubb en 110 bejaardes by Huis Genot, gedurende die 2009/2010 periode.

Die geboue toerusting, persele en batewaarde groei is deurgans verseker en die finansiële behoeftes, altyd ‘n baie moeilike en uitdagende taak, is deur goeie Bestuur en toewyding aan voldoen.

Maatskaplike Dienste is oor grense gelewer en is verligting aan menige behoeftiges gebring deur Kindervoeding, Bejaardesorg, VIGS ondersteuning, voorskoolse kinder veiligheid en bewaarskole, kinderleierskapsontwikkelings-programme, leierskap en bemagtiging om van die aktiwiteite te noem.

Die Bestuur, doeltreffende instandhouding en uitbreiding van die doelstellings van die ACVV sal altyd ‘n uiters moeilike en komplekse taak bly. Hierdie taak vereis impatie, liefde en toewyding van lede van hierdie Vroue Vereniging, Christen vroue wat reeds meer as 100 jaar gehoor gee aan ‘n opdrag. Hierdie opdrag kan net suksesvol uitgevoer word indien dit onder leiding en seen van ons Almagtige Hemelse Vader gedoen word.

Welcome to this Annual General Meeting.

The Management Committee and staff of the ACVV P E West had again successfully managed, maintained and grown the activities, on the ACVV with specific mention of the making available of affordable and effective accommodation for 302 elderly persons at Louis Dubb and 110 weakend older persons at Huis Genot, during the 2009/2010 period of activity.

The Buildings, equipment, property, land and asset value growth were maintained while financial needs were entertained through efficient management and a committed team effort.

Social services were rendered to all communities and provided relief to the many needy through Child feeding, Older persons needs, HIV and AIDS assistance, pre-school safety and daycare, leadership development programmes, job creation and empowerment, being some of our activities.

The Management, Maintenance and Growth of the objectives of the ACVV will always be a dauntiny task, a task that will require Empathy, Love and Dedication by members of this Women’s Federation, Christian women that has lived a vision for more than 100 years. We can only be successful in fulfilling this vision and task when we obtain the guidance and blessings of our Heavenly Father.

Our Values:

 • Respect for the dignity and moral values of others
 • Integrity
 • Honesty
 • Chrisitan principles driven and value system
 • Non-profit Social Services Provider Organisation
 • Transparency in managerial practices
 • Sustained provision of services, medical and social
 • Safe and Secure, affordable and efficient environment provider/accommodation
 • Enhancement of acceptable social values
 • Develop and train staff to acquire adequate skills
 • Provide competitive and futureristic labour environment

Ons Waardes:

 • Respekteer die waardigheid en morele waardes van ander
 • Intigriteit
 • Eerlikheid
 • Christelike beginsels gedrewe waarde sisteem
 • Nie-winsgewende Maatskaplike dienste verskaffer organisasie
 • Deursigtige bestuurspraktyk
 • Behoudende verskaffing van dienste, medies en maatskaplik
 • Verskaffing van veilige, gevestigde en bekostigbare maar doeltreffende omgewing/verblyf
 • Toerus van personeel met toepaslike vaardighede en opleiding
 • Voorsien kompeterende en toekomsgerigte werksomgewing

ACVV P E WESTAK

Die Bedryfsomgewing

‘n Streeksgebonde Maatskaplike Dienste Organisasie.

Visie

Streef na die Herstel, Morele heropbou en volhouding van die Gesonde gesinslewe as kernwaarde in die onderskeie gemeenskappe/kulture gerigsteun deur die Christelike Waarde sisteem van die ACVV.

Missie

 1. Identifiseer gevalle/persone, verskaf bekostigbare en veilige volhoubare behuising aan onderskeie gemeenskappe.
 2. Vestig ‘n gemeenskapsdienssentrum
 3. Versorg en ondersteun behoeftiges – Maatskaplike versorging en ondersteuning
 4. Emplojeer kundige en toegewyde personeel
 5. Verseker goeie en doeltreffende bestuurspraktyk
 6. Stimuleer eensgesindheid en menswaardigheid by personeel en die gemeenskappe wat bedien word.
 7. Ontsluit finansiële onafhanklikheid

Strategiese Doelwitte

 1. Behoud en Uitbreiding van geboue, geriewe Maatskaplike en versorgingsdienste
 2. Vestig toeganklike gemeenskapsdienssentrums en volgehoue uitnemendheid
 3. Streef na die ontsluit en behoud van finansiële onafhanklikheid en self voorsiening.
 4. Ontwikkel en implimenteer goeie en doeltreffende Bestuurspraktyk in organisasie struktuur. Verwys meer spesifiek na doelwit Bestuur.
 5. Emplojeer dienoorkomstig toepaslik kundige personeel
 6. Bevorder en volhou eensgesinde menswaardige en gelukkige gemeenskappe in veilige huislike omgewings.

ACVV P E WEST

The Operating Environment

A Regional Social Services Organisation

Vision

Strive to Reinstate a Moraly Restructured and sustainable Healthy Family Life as care value within the various communities/cultures derived from the Christian values of the ACVV

Mission

 1. Identify instances, provide affordable, safe and sustainable housing to various communities
 2. Develop a Community Service Centre(s)
 3. Provide care to the needy
 4. Employ competent and committed staff
 5. Ensure adoption of efficient management practices
 6. Stimulate unity and humanity with staff and the communities we serve
 7. Unlock financial self-sufficiency

Strategic Goals

 1. Sustain and develop facilities, buildings and social services
 2. Develop accessible community service centres and sustainable excellence
 3. Strive to unlock and sustain financial independence and self-sufficiency
 4. Develop and initiate efficient management practices and organizational structures. Refer strategic goal setting management
 5. Employ purposely trained and knowledgeable staff
 6. Promote and sustain unity, dignity and happy communities in safe homely environments

Managers Report

 1. a) Louis Dubb Retirement Village – W Everton

Social Services

Projects Social Upliftment

Maintenance

Staff

 1. b) Huis Genot – V Coetzer

Social Services

Projects Social Upliftment

Maintenance

Staff

 1. c) Management
 1. d) Achievements
 1. e) Fundraising
 1. f) Volunteers
 1. g) List of Acknowledgement
 1. h) Financial Statements – Year ended 31 March 2010,

Moore Stephens WK Inc.

 1. ACVV P E Wes
 2. ACVV Louis Dubb          Balansstaat
 3. ACVV Huis Genot          Inkomste / Uitgawe
 

Theme by HermesThemes

Copyright © 2020 Huis Genot. All Rights Reserved